Privacy statement

Het Ontwikkelcentrum is een educatieve uitgeverij voor groen onderwijs vmbo en mbo. Wij bieden diverse producten en diensten aan waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken. In deze privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van leerlingen, studenten en docenten door het Ontwikkelcentrum bij het gebruik van onze digitale leermiddelen. Lees meer informatie over privacy en leermiddelen.

Onderwijs en digitale leermiddelen

Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor leerlingen, studenten en docenten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan leerlingen, een wens die breed door scholen, de sectorraden en ook politiek wordt gedeeld in Nederland. Wanneer scholen gebruikmaken van digitale leermiddelen van het Ontwikkelcentrum, dan zullen zij mogelijk persoonsgegevens van leerlingen, studenten en docenten door ons laten verwerken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken.

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Het Ontwikkelcentrum heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Het Ontwikkelcentrum is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal het Ontwikkelcentrum altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens. Het Ontwikkelcentrum conformeert zich aan het privacyreglement van de GEU.

Verwerkersovereenkomst

In de Verwerkersovereenkomst van het Ontwikkelcentrum wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het Ontwikkelcentrum hanteert daarbij de ‘Model Verwerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’. De Verwerkersovereenkomst vormt onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn.

Privacy Bijsluiters

Het Ontwikkelcentrum treedt op als verwerker van onderwijsinstellingen in het voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. In de Privacy bijsluiter van het Ontwikkelcentrum richten we ons tot de onderwijsinstelling met meer specifieke informatie over onze digitale leermiddelen en de bijbehorende gegevensverwerkingen. Zo wordt duidelijk welke opdracht de onderwijsinstelling het Ontwikkelcentrum geeft voor gegevensverwerking. De Privacy bijsluiter helpt tevens bij het informeren van ouders, leerlingen en studenten over de verwerking van persoonsgegevens.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’ moeten onderwijsinstellingen (ouders van) leerlingen en studenten informeren over het gebruik van digitale leermiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.

Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens overig

Het Ontwikkelcentrum verwerkt ook persoonsgegevens anders dan voor het gebruik van digitale leermiddelen, zoals voor relatiebeheer en marketingdoeleinden. De persoonsgegevens die wij daarvoor verwerken zijn NAW-gegevens, e-mailadres en het vak/de vakken waarin u onderwijs verzorgt. Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing-doeleinde, kunt u mailen naar info@ontwikkelcentrum.nl of bellen naar onze klantenservice, 0318-642 992.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring, Privacy Bijsluiters of de verwerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.